Aquest lloc web és propietat de l'Oficina de Turisme Intermunicipal Conflent Canigó, situada a l'adreça: 10 Place de la République - 66500 PRADES - FRANCE

El director de la publicació del lloc web és M. José Montessino, president de l’Oficina de Turisme Conflent Canigó

Realització i allotjament del web per RACCOURCI, situada La Rochelle

RACCOURCI Agence Web
18 boulevard Lyautey
F-17000 LA ROCHELLE 
Tél. : 05 46 28 17 17
www.raccourci.fr

1. Informacions tècniques

L'usuari del present lloc web reconeix disposar dels mitjans necessaris per accedir i utilitzar el web. Reconeix haver estat informat que el web és accessible 24 hores 7 dies a la setmana, exceptuant casos de força major, dificultats relacionades amb l’estructura de les xarxes de comunicació o dificultats tècniques.
Per raons de manteniment, l’Associació Turisme al Conflent podrà interrompre el lloc web i s’esforçarà per advertir-ne prèviament els usuaris.
De conformitat amb les disposicions de la llei de 6 de gener de 1978 relativa a la informàtica, als fitxers i a les llibertats, el tractament automatitzat de dades nominatives realitzat a partir d'aquest lloc web és objecte d’una declaració a la Comissió Nacional d’Informàtica i Llibertats (CNIL).
L'Oficina de Turisme Conflent Canigó ho aplica per oferir als usuaris informacions i/o eines disponibles i verificades, però no es considerarà responsable dels errors, d’una absència de disponibilitat de la informació i/o de la presència de virus al web.

2. Llei d’informàtica i llibertats

L'usuari és informat, segons l'article 27 de la llei d’informàtica, fitxers i llibertats de 6 de gener de 1978, que les informacions facultatives que comunica responent si ho vol als formularis presents al web, permeten respondre a la demanda (informacions sobre actualitat, ofertes comercials i/o ofertes dels nostres socis) i van destinats a l'Oficina de Turisme Conflent Canigó, responsable del tractament, amb finalitats de gestió administrativa i comercial, així com, excepte oposició per la seva part, als altres socis de l’Oficina de Turisme Conflent Canigó
L'usuari és informat que disposa d'un dret d’accés i de rectificació relativa al conjunt de dades nominatives que l’afecten escrivint a l’Oficina de Turisme Conflent Canigó
Us garantim que establirem tots els mitjans per garantir la màxima confidencialitat i integritat de les dades que ens confieu.

3. Propietat, drets d'autor

L’estructura general, així com el programari, els textos, les imatges animades o no, la seva expertesa i tots els altres elements que formen el lloc web, són propietat exclusiva de l’Oficina de Turisme Conflent Canigó
Tota reproducció total o parcial d'aquest lloc web per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de l’Oficina de Turisme Conflent Canigó està prohibida i constituiria una falsificació sancionada pels articles L.335-2 i següents del Codi de la propietat intel·lectual.

De la mateixa manera, per a les bases de dades que hi ha al lloc web, que són protegides per les disposicions del Codi de la propietat intel·lectual transposades de la directiva europea d’11 de març de 1996, relativa a la protecció jurídica de les bases de dades, i de les quals l’Oficina de Turisme Conflent Canigó n’és productora.

4. Crèdits de les fotografies

Totes les fotos presents en aquest web estan sotmeses a drets d’autor i no es poden utilitzar per tercers sense l’autorització expressa de l’Oficina de Turisme Conflent Canigó.

Crèdits de fotografies específiques:

5. Textos

Oficina de Turisme Conflent Canigó

6. Criteris de publicació – opinió dels internautes

Perquè es publiquin els comentaris han de respondre als criteris següents:

Tots els públics:
Els textos no poden contenir insults, amenaces, comentaris violents, incitació a l’odi, així com qualsevol contingut groller que no seria adequat per a una audiència familiar. No estan autoritzats els rumors, les citacions d’altres fonts o d’altres persones, així com les opinions inintel·ligibles.

Caràcter exclusiu i independent:
Només admetem una sola opinió per persona i per tema. No es permeten comentaris múltiples sobre un mateix tema per un mateix autor, preguntes destinades als altres viatgers, comentaris sobre els altres autors ni sobre les altres opinions.

Autenticitat:
Els textos no han de contenir més que les paraules de l’autor i no poden incloure cap citació provinent d'altres fonts. Qualsevol comentari publicat requereix una adreça de correu electrònic vàlida. Aquesta no es difondrà en línia sinó que es transmetrà exclusivament al prestador de serveis i s'utilitzarà per informar el client si es publica o si es refusa el seu comentari. Ens reservem el dret d'utilitzar aquesta adreça de correu electrònic per tornar a contactar l’autor del comentari per tal de fer una verificació sobre la veracitat dels fets expressats a la publicació.

Caràcter personal, punt de vista d'un viatger:
Els comentaris han de relatar una experiència personal. El comentari ha de provenir d’una persona física, que es compromet a la veracitat del que ha dit. Estan prohibits també els comentaris redactats pel propietari o la direcció d'un establiment que es faci passar per un client, els comentaris redactats per treballadors actuals o anteriors o per qualsevol persona relacionada amb un treballador o un establiment mencionat al nostre web.

Pertinença per als altres viatgers:
No s'accepten campanyes de difamació ni continguts no pertinents ni útils per als turistes. Només s'autoritzen els comentaris referents a l’any en curs. El web de l'associació Turisme en Conflent no és un fòrum ni un espai de debats polítics, ètics o religiosos.

 
Caràcter no comercial:
No publiquem les adreces web, les adreces de correu electrònic comercials ni cap altre contingut de caràcter publicitari (per ex. comparacions amb altres establiments). Ens reservem el dret de refusar qualsevol adreça web per qualsevol motiu. La redacció del comentari s’ha de fer segons les regles estàndard utilitzades per als correus electrònics. La utilització únicament de MAJÚSCULES, les balises HTLM, la utilització excessiva de símbols tipogràfics i l'argot no estan autoritzats.

Dret de resposta dels prestadors de serveis:
El prestador de servei és informat de la publicació de comentaris que afecten el seu establiment. Disposa de dret de resposta. El prestador de servei es compromet a mantenir un to i un llenguatge professionals evitant un discurs formal.

Tots els comentaris de www.tourisme-canigou.com són moderats abans de la publicació. El termini de publicació pot variar de 24 h a 10 dies laborables.